Site in English

Едно архитектурно студио е изразът на креа- тивното мислене и професионална мотивация на арх. Иво Самуилов, арх. Татяна Самуилова и арх. София Мичева.

В стремежа си да намерим най-правилния подход към различните задачи, ние обе- диняваме усилията си с колеги архитекти и проектанти от други специалности.

За нас всеки проект има собствена индиви- дуалност, постигната с добра функция, есте- тика и ефективност.

Новостите в съвременните технологии ни по- магат да оптимизираме процеса на проек- тиране.

Ако желаете да бъдете част от нашия екип:
ИЗПРАТЕТЕ CV